SCIENTIST

Publikacje/publications

Książki/books:

 1. Karczmarzyk M., Co znaczą rysunki dziecięce? Znaczenia i potencjał komunikacyjny rysunku dziecka sześcioletniego, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2010.
 2. Karczmarzyk M., Dziecko w wirtualnej galerii, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2013.
 3. Karczmarzyk M., Co znaczą rysunki dziecięce, Wyd. Anwi, Gdańsk 2014.
 4. Karczmarzyk M., Wielka sztuka dla małych dzieci, Wyd. Anwi, Gdańsk 2014.
 5. Karczmarzyk M. Lewandowska-Walter Al., Wasilewska A., Co dzieci myślą o życiu, religii i sztuce? Dziecko a tematy trudne, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2016.

Artykuły/articles:

 1. Karczmarzyk M., Warsztat „Przedstaw sobą„ – w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji, (w:) Ekspresja twórcza dziecka, konteksty – inspiracje – obszary realizacji, red. K. Krasoń, B. Mazepa – Domagała, Katowice 2004;
 2. Karczmarzyk M., Kształtowanie aktywności twórczej w systemie wychowania pozaszkolnego, „Życie Szkoły” nr 9, 2004;
 3. Karczmarzyk M., Lewandowska – Walter Al., Graphic sign Versus Word: Creativity of Hospitalized and Non – hospitalized Children, (w:) Literatura un kultura: process, mijiedarbiba, problemas. Berns Kultur, Daugawpils Universitates Akademiskais APGADS  „SAULE” 2007;
 4. Karczmarzyk M., Playing with Senses. Going beyond Learning Disabilities – skrypt pokonferencyjny: „Reader Internationale Woche 2006, International Perspectives on Leraning to Learn,  Bremen;
 5. Karczmarzyk M., Język rysunkowy dziecka, Edukacja i Dialog, nr 2/ 2007;
 6. Karczmarzyk M., Emotional Space – Home vs. Institutionalised Space –Kindergarten, as a Meaningful Places for Six-year-old Children [w:] Looking into the Future,

red. Helen Phtiaka and Simoni Symeonidou in Schools and Families in Partnership, Wyd.

University of Cyprus, Cypr 2007 (publikacja internetowa);

 1. Karczmarzyk M., Emotional space. Home Vs institutionalised space. Kindergarten, as             a meaningful place for six-year-old children 9w:) International Journal about Parents in Education, 2007, Volume 1, Number 0;
 2. Karczmarzyk M., Wielka sztuka dla małych dzieci – kilka amerykańskich przykładów, Problemy Wczesnej Edukacji, 2(8)/2008;
 3. Karczmarzyk M., Baśniowe królestwo. Wychowanie w Przedszkolu, nr2/2010, s. 40-42. 
 4. Karczmarzyk M. Biedne dzieci. Analiza obrazów nędzy utrwalonych w malarstwie i fotografii. Problemy Wczesnej Edukacji, nr 1(11) 2010, s. 216-221.
 5. Karczmarzyk M. Znaczenia nadawane rysunkowi dziecka przez “innych”. Rozważania na temat komunikacji dziecko-dorośli. Forum Oświatowe 2(43), 2010, s. 79-85.
 6. Karczmarzyk M. The ‘Own Method’ of Analyzing Drawings of Children  According to Charles Sanders Peirce Triad. Problemy Wczesnej Edukacji, 2/12, 2010, s.172-176.  
 7. Karczmarzyk M., Pater-Ejgierd N. A child in a virtual gallery. The analysis of selected websites of great museums. Problemy Wczesnej Edukacji,  2/12, 2010, s. 133-141. 
 8. Karczmarzyk M. Dziecko jako nadawca i odbiorca komunikatów wizualnych. Twórczość plastyczna dzieci sześcioletnich. „Studia Bałtyckie” 4/10, s. 69-82.
 9. Kaczmarzyk M., A Child In Culture of Silence? Meaning and Communication In Children’s Drawing, “Procedia. Social and Behavioral Sciences”, 55/2012 (publikacja on-line).
 10. Karczmarzyk M., Prawo dziecka do “głosu” w przestrzeni społecznej. Rysowanie jako proces emancypacyjny, „Problemy Wczesnej Edukacji” 2(17), VIII  2012, s. 116-122.
 11. Karczmarzyk M., Narysuj mi, co czujesz. Jak interpretować, odczytywać i rozumieć rysunki naszych dzieci? Doradca Nauczyciela, nr 6/2012, s. 57-59.
 12. Karczmarzyk M., Dzieci w reklamie. Rozważania na temat podmiotowości najmłodszych w społeczeństwie kapitalistycznym XXI wieku, „Studia Edukacyjne 24/2013, s. 155-165.
 13. Karczmarzyk M., Wybrane podręczniki dla klas pierwszych edukacji zintegrowanej – analiza metodą wizualno-werbalną Guntera Kressa oraz Theo van Leeuwena, „Chowanna” 2/41, 2013, s. 303-313.
 14. Karczmarzyk M., Banasiak M., Student as a player – projecting didactic tools in early  art education and academic education EdukacjaTechnikaInformatyka Rocznik Naukowy Nr 5/2014 , s. 490-497.
 15. Karczmarzyk M., Bzymek A., Ciało na widelcu. Dekonstrukcja mitu piękna kobiecego ciała oparta o wybrane przykłady ze sztuki feministycznej i kultury popularnej, w: Studia i Badania Naukowe. Pedagogika. Rok VIII, 1/2014. ISSN 1897-2829, s. 46-57.
 16. Karczmarzyk M., Zbierzchowska A., Wizerunek ojca  i dziecka w neomediach –  analiza wybranych, polskich forów internetowych dla rodziców,  „Studia nad Rodziną”, nr 2 (35), 2014.
 17. Karczmarzyk M., Wasilewska A., Art in the Eyes of Six-year-old Children. Children’s Semantic Hypallages Regarding Paintings of Great Masters, „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, Volume 106, 10 December 2013, Pages 485-494. 
 18. Karczmarzyk M., Безопасность детей. Семиотический анализ выбранных веб сайтов посвященных образованию безопасности детей, Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-dydaktycznej, Moskwa, 2014.
 19. Karczmarzyk M., Gry edukacyjne w kształceniu najmłodszych jako integracja treści polonistycznych, artystycznych i matematycznych, Edukacja i Dialog, nr 9/10, s.75-78. 2014.
 20. Karczmarzyk M., Mianowski J., Kultura w sieci dla dzieci. Analiza struktury i treści portalu internetowego kula.gov.pl, Kultura Popularna, nr  3(41), 2015, s. 120-131.
 21. Karczmarzyk M., Banasiak M., Student as a player – projecting didactic tools in early  art education and academic education EdukacjaTechnikaInformatyka Rocznik Naukowy Nr 5/2014 , s. 490-497.
 22. Karczmarzyk M. Banasiak M., Student As a Player – Projecting Didactic Tools in Early Education and Academic Education w: “Education – Technology – Computer Science”, Poland, November 2014 (przedruk bez punktów).
 23. Karczmarzyk M., Bzymek A., Analiza mitu piękna kobiecego ciała na podstawie wybranych reklam i sztuki krytycznej, „Kultura Popularna” 2015, s. 194-200.
 24. M. Karczmarzyk, A. Wasilewska, Malarstwo  w oczach dzieci. Znaczenia nadawane wybranym obrazom Salvadora Dalego, Pabla Picassa, Jacka Yerki, „Kultura i Wychowanie” nr 10 (2) 2015, s. 36-43.
 25. Karczmarzyk M., Zbierzchowska A., Wizerunek rodziny polskiej w Internecie – analiza semiotyczna wybranych forów dyskusyjnych w: „Wychowanie w Rodzinie” , 2016, T. 13 1/2016, s. 87-99.
 26. Karczmarzyk M., Trocha A., Rysunek dziecięcy jako narzędzie diagnostyczne – ujęcie krytyczne w: „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2016, R. 56, nr 6, s. 3-8.
 27. Karczmarzyk M., Szelągowska D., Artists in the Eyes of Children – Semiotic Analysis of the Meanings about Artists Constructed by Children ”Kultura i Edukacja”, 2018, nr 2 (120), s. 131-141 Część B/C, 12 p. 
 28. Karczmarzyk M, Banasiak M, Teacher as leader and teacher as manager: competences of modern educator IJPES – International Journal of Psycho-Educational Sciences, 2018, Vol. 7, no. 3, s. 32-37, 5 p.
 29. Karczmarzyk M., Szelągowska D., Analiza wizualno-werbalna wybranych

książek dla dzieci o biografiach sławnych artystów malarzy, „Kultura i wychowanie”, 1(15)/2019, s. 87-96.

Rozdziały w książkach pod redakcją:

1. Karczmarzyk M., Rysunek małego dziecka a obraz artysty – nawiązania , inspiracje, ( w:) Wymiary ekspresji dziecięcej. Stymulacja – samorealizacja – wsparcie, red. K. Krasoń,                B. Mazepa – Domagała, Katowice 2005.

2. Karczmarzyk M., Lewandowska- Walter Al., A graphic sign versus a word – a creative activity of gospitalized and non-hospitalized children (w:) International Congress on Aesthetics, Creativity and Psychology of the Arts, Perm, Rosja 2005.

3. Karczmarzyk M.,  Lewandowska -Walter Al., Obraz a słowo. Analiza wytworów werbalnych i plastycznych  dzieci hospitalizowanych   i  nie-hospitalizowanych. (w:) Dziecko – Teksty – Znaczenia. Konteksty edukacyjne i rozwojowe. Praca zbiorowa pod redakcją: Anny Wasilewskiej, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.

4. Karczmarzyk M., Rozumienie „znaczeń” w rysunku małego dziecka – czyli jak postrzegane są wytwory plastyczne dzieci przez dorosłych: artystów, pedagogów, socjologów                        (w:) W kręgu sztuki i ekspresji dziecka. Rozważania inspirujące , red. K. Krasoń, B. Mazepa- Domagała, Mysłowice-Katowice 2006.

5. Karczmarzyk M., Elementy kultury popularnej „oswajane” przez dziecko. Świat w rysunkach dziecięcych w: M. Ejsmont, B. Kosmalska, M. Mendel (red.), Obraz, przestrzeń, popkultura. Inspiracje badawcze w polu pedagogiki społecznej, Wyd. Adam Marszałek. Toruń 2009.

6. Karczmarzyk M., Dziecko w kulturze milczenia. Rozważania na temat przemocy w komunikacji między dorosłymi i dziećmi. w: K. Czerwiński, M. Fiedor, J. Kubiczak (red.) Komunikowanie społeczne w edukacji. Zagrożenia podmiotowe i psychospołeczne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010. 

7. Karczmarzyk M. Wychowanie do, przez i dla sztuki w dobie komputeryzacji, estetyzacji i kultury popularnej współczesnego świata  w: R. Ławrowska, B. Muchacka  (red.) Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków  2009.  

8. Karczmarzyk M., Znaczenia i potencjał komunikacyjny rysunku dziecka sześcioletniego, Osiągnięcia Nauki Polskiej, Innovatio Press, Lublin 2010.

9. Karczmarzyk M., Sprenger J.M., Rozwijanie twórczości muzycznej i plastycznej dziecka            w wieku wczesnoszkolnym. Z doświadczeń pedagogicznych podczas pracy z zespołem wokalno – instrumentalnym  Wilczki morskie” oraz w świetlicy szkolnej, (w:) Wybrane problemy wczesnej edukacji artystycznej, red. E. Szatan, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.

10. Karczmarzyk M., „Puste znaczące rysunku” jako różne reprezentacje graficzne tła w twórczości plastycznej dzieci i dojrzałych artystów, (w:) Gdyby Einstein współcześnie chodził do szkoły. Dziecko i twórczość w pedagogice wczesnoszkolnej, pod red. E. Szatan i D. Bronk, wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.

11. Karczmarzyk M., Pater-Ejgierd N., Strona internetowa muzeum dla dzieci jako miejsce spotkania tradycji z nowoczesnością, w: Sztuka dla dziecka, tradycja we współczesności, red. G. Leszczyński,  Centrum Sztuki Dziecka, Poznań 2011, s. 251-264.

12. Karczmarzyk M., Pater-Ejgierd N., Dziecko w wirtualnej galerii. Analiza wybranych stron internetowych wielkich muzeów, w: Pedagogika wczesnej edukacji – dyskursy, problemy, otwarcia, pod red. D. Klus-Stańskiej, D. Bronk i A. Malendy, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2011, s. 613-624.

13. Karczmarzyk M. Rodzina w rysunkach dzieci pięcioletnich. Analiza semiotyczna znaczeń na temat rodziny, jako alternatywa dla metod projekcyjnych w: Badania w pracy socjalnej – stan i perspektywy, pod red. M. Szpunar, Wyd. Anwi, Gdańsk 2014.

14. Karczmarzyk M., Rysiewicz M., Co dzieci myślą o malarstwie abstrakcyjnym? Joan Miro w interpretacjach wizualno-werbalnych, Kraków 2016.

15.Karczmarzyk M., Dziecko w szkole. O (nie)skutecznym porozumiewaniu się nauczycieli i uczniów [w:] Szkoło jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole, pod red.  Banasiak M., Wołowska A., wyd. Difin, Warszawa 2015.

16. Karczmarzyk M., Mianowski J., Zastosowanie wybranych założeń i metod edukacji progresywnej w dwóch różnych współczesnych kontekstach edukacyjnych, w: Kultura od nowa: badania – trendy – praktyka, red. Grzegorz D. Stunża, Krzysztof Stachura, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2016.

17. Karczmarzyk M., Wspólnota i u(nie)pamiętnianie. Rewizualizacje, znaczenia i strategie budowy miasta w przestrzeni Gdańska w: Miasto jak wspólny pokój: gdańskie modi co-vivendi, red. nauk. Maria Mendel,  Gdańskie Towarzystwo Naukowe: Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2015.
18. Karczmarzyk M., Chaos wizualny w sieci. Analiza wizualno-werbalna wybranych internetowych stron edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, w: Zagrożenia ze strony mediów, pod red. Grażyny Penkowskiej Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017, s. 107-124.

19. Karczmarzyk M., O dominacji obrazowości, fono- i internetoholizmie oraz wykorzystywaniu smartfonów w kulturze i edukacji
w: Smartfon : uniwersalne medium początku XXI wieku
/ pod red. Grażyny Penkowskiej, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, cop. 2018.

20. Karczmarzyk M., Dialogi równoległe – wykorzystanie języka obrazu w spotkaniu tutoringowym, w:  Tutoring jako spotkanie. Historie indywidualnych  przypadków, pod red. B. Karińska-Musiał, M. Panońko, 2018. 

21. Karczmarzyk M.,, Łapot-Dzierwa K., Malarstwo Zdzisława Beksińskiego w oczach sześciolatków: analiza semiotyczna znaczeń dziecięcych na temat wybranych obrazów artysty, Naukovì Zapiski. 2017, Vip. 152, s. 69-73. 

22.Karčmažik M., Lapot-Dzerva K., Priobŝenie mladših škol’nikov k iskusstvu v sovremennoj sisteme pol’skogo obrazovaniâ w: Pedagogìčna majsternìst’ âk sistema profesìjnih ì mistec’kih kompetentnostej: zbìrnik materìalìv XIV Mižnarodnih pedagogìčno-mistec’kih čitan’ pam’âtì profesora O. P. Rudnic’koï, vip. 8(12) / golov. red. G. Ì. Sots’ka, red. kol. N. G. Ničkalo, L. B. Luk’ânova, L. O. Homič, M. P. Vovk, N. O. Fìlìpčuk, Û. V. Griŝenko. Kiïv : Talkom, 2017. Język publikacji: RUSPunktacja MNiSW.

23. Karczmarzyk M., Dialogi malarskie. Poszukiwanie potencjału komunikacyjnego na płaszczyźnie wizualno-werbalnej, Wyd. UP,  Kraków, 2019.

Nagrody, stypendia, staże, wymiany kadry naukowo-dydaktycznej

Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska – 1997/98 i 2002/03 r.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej – 1999/2000 r.

Nagroda Rektora I stopnia – 1999/2000 r.

Stypendium Fundacji na Rzecz Rozwoju UG – 2004/05 r.

II nagroda na Erofestiwalu w Mołdawii, w ramach Odysei Umysłu (prowadzonej ze studentami III roku pedagogiki, Uniwersytetu Gdańskiego)

Wymiana kadry naukowo-dydaktycznej – udział w seminariach i dyskusjach w ramach programu Socrates Erazmus dla nauczycieli akademickich –  Szwecja, Linkoping, 2006 r.

Aktywny udział w warsztatach komunikacyjno-artystycznych w Estonii – styczeń 2007 r.

Wymiana kadry naukowo-dydaktycznej . Wykłady, warsztaty i wystawa autorskich prezentacji malarskich na International Week w Belfaście, marzec 2008 r.

Staż w Arcadia Uniwersity w  PA, USA – 01.09.08-01.10-08, 2008 r. 

Udział w konkursie na osiągnięcie naukowe pt. Cudze chwalicie swego nie znacie – 2009 r.

Rezydencja naukowo-artystyczna w Babayan Culture House w Turcji – 2010 r.

Wymiana kadry naukowo-dydaktycznej. Warsztaty plastyczne ze studentami w Ondokuz Mayis University, 2010 r.;

Wymiana kadry naukowo-dydaktycznej. Wykład  na temat: A child in a virtual gallery. The analysis of selected websites of great museums i warsztatów plastycznych w Escola Superior de Educaçao de Lisboa,  listopad 2011, Lizbona (Portugalia);

Wymiana kadry naukowo-dydaktycznej. Wykłady  i warsztaty plastyczne w Escola Superior de Educaçao de Lisboa, Lizbona (Portugalia), 2015 r., 2018 i 2019 r.

Stypendium dla twórców kultury od Marszałka Województwa Pomorskiego – 2016 r. i 2018 r.

Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia w zakresie edukacji i wychowania – 2019 r.

Członkostwo w    stowarzyszeniach  (krajowych i zagranicznych)

Członkini INSEA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Wychowania przez Sztukę (członek zarządu od 2006 r.)

Członkini Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, obecnie w zarządzie I Wydziału GTN

Wiceprezes Fundacji Nauka w Rozwoju od 2013 r.-2019 r.

Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, od 2011 r.

Past-Prezydent Stowarzyszenia Rotary Club Gdynia Orłowo, od 2018 r.

Założycielka Art. Rotary Felloship, Prezydent od 2019 r.